سولفات آمونیوم

سولفات آمونیوم (NH4)2SO4 یک نمک غیر آلی با کارایی بسیار زیاد است. مهم‌ترین کاربرد آن تهیه کود شیمیایی است. این ماده شامل ۲۱%نیتروژن به شکل یون آمونیوم مثبت و ۲۴%سولفور به شکل آنیون  سولفات است. وجود سولفات در کود برای کاهش PH خاک است.سولفات آمونیوم بهترین منبع تأمین ازت و گوگرد برای،درختان میوه و آن دسته از محصولات زراعی است که به این عناصر نیاز فراوان دارند.ازآنجاکه ازت این کود به شکل آمونیوم و گوگرد آن به شکل سولفات است آمونیوم به‌صورت تبـادلی به ذرات  رس متصل گردیده و کمتر از کـودهای ازته دیگر در خاک شسته می‌شود