کود مرغی


كود مرغي ازنظر عناصر نيتروژن، فسفر، كلسيم، منيزيم، سديم و گوگرد از غنی‌ترین كودهاست. كود گوسفندي  ازنظر نيتروژن (ازت) مشابه كود مرغي ولي ازنظر پتاسيم غنی‌تر از آن می‌باشد. كود مرغي  ازنظر عناصر کم‌نیاز   مانند  روي، مس و منگنز  غني بوده و كود گاوي حالت بينابين دارد. درمجموع در ميان كودهاي آلي متداول ازنظر غناي عناصر غذايي به ترتيب مرغي، گوسفندي و گاوي قرار می‌گیرند. 
بر اساس مقایسه‌ای که در اروپا بین کود مرغ و کود گاوی انجام‌گرفته، نشان می‌دهد اگر کود مرغ فرآوری شود ارزش آن به‌مراتب بیشتر از سایرکودهای آلی است.