سازمان دامپزشکیشرکت کشت و صنعت حافظان جاوید با اخذ مجوزات قانونی از سازمان دامپزشکی استان قزوین این افتخار را دارد که در صنعت مرغداری کشوربعنوان اولین واحد مرغداری در زمینه فرآوری کود آلی و صنایع تبدیلی در جهت کشاورزی پایدار و جامعه سالم گام بردارد

http://ivo.ir