وزارت جهاد کشاورزیشرکت کشت و صنعت حافظان جاوید با اخذ مجوزات قانونی از اداره کل جهاد کشاورزی استان قزوین این افتخار را دارد که در صنعت مرغداری کشوربعنوان اولین واحد مرغداری در زمینه فرآوری کود آلی و صنایع تبدیلی در جهت کشاورزی پایدار و جامعه سالم گام بردارد

http://www.maj.ir